Print stranice
Tražilica

Odaberite kategoriju

Izdvajamo

Hvarski vodovod d.o.o. 

Radičina b.b.

21465 Jelsa

OIB:96577868636

MB:3037886

 

www.hvarskivodovod.hr 

email:info@hvarskivodovod.hr 

 

Tel: 021/778-260

Fax: 021/778-261

Tel-dežurni: 091/5169239

Rukovoditelj tehničke službe: 021/778-263

Rukovoditelj računovodstvene službe: 021/778-264

Voditelj vodovodne mreže: 021/778-266

Voditelj komercijale: 021/778-267

CDNU: 091/761-717

 

Plaćanje računa za vodu:

IBAN:HR3223400091510521871

Swift(BIC): PBZGHR2X 

 

Redovni tekući račun:

IBAN:HR5223400091110521835

Swift(BIC): PBZGHR2SX 

 

Cjenici

Na temelju članka 206. i 207. Zakon o vodama(NN br. 153/09,130/11,56/13 i 14/14) članaka 4. i 5. Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NNRH 112/10), sve u skladu s odredbama Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NNRH 53/09,56/13, 154/14, 119/15, 120/16, i 127/17), temeljem pribavljenih suglasnosti jedinica lokalnih samouprava te članka 10. Društvenog ugovora Skupština društva Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa (Isporučitelj), na 94.sjednici održanoj dana 14.svibnja 2018. godine donosi

 Odluku o cijeni vodnih usluga 

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od 01.lipnja 2018. godine. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o cijenama vodnih usluga broj: 239/15 od 14.04.2015. godine.