Print stranice
Tražilica

Cjenici

Na temelju članka 206. i 207. Zakona o vodama (NN br 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) te članka 10. društvenog ugovora Skupština društva Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa, na 83 sjednici održanoj dana 14.travnja.2015 godine, donosi;

 ODLUKU O CIJENI VODNIH USLUGA

  

Temeljem članka 10. Društvenog ugovora Skupština društva Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa, na  sjednici održanoj 21.12.2015 godine, donosi ;

CIJENIK USLUGA I RADOVA