Print stranice
Tražilica

Odluke o cijenama

Na temelju članka 206. i 207. Zakon o vodama (NNRH 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) članaka 4. i 5. Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodgih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NNRH 112/10), sve u skladu s oredbama Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NNRH 53/09, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16 i 127/17), temeljem pribavljenih suglasnosti jedinica lokalnih samouprava te članka 10. Društvenog ugovora Skupština društva Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa (Isporučitelj), na 94. sjednici održanoj dana 14. svibnja 2018. godine, donosi

Odluku o cijeni vodnih usluga

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja o primjenjuje se od 1.lipnja 2018. godine. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o cijenama vodnih usluga broj: 239/15 od 14.04.2015. godine.