Print stranice
Tražilica

Organi društva

1. SKUPŠTINA

Skupštinu društva čine članovi - jedinice lokalnih samouprava na području otoka Hvara i to:
-Grad Hvar
-Grad Stari Grad
-Općina Jelsa
-Općina Sućuraj

Predsjednik skupštine bira se iz redova članova, redoslijedom visine udjela u temeljnom kapitalu Društva, a mandat mu traje godinu dana.

2. UPRAVA DRUŠTVA

Ivan Grgičević, direktor

TEMELJNI KAPITAL

59.658.000,00 kuna

Udjeli u temeljnom kapitalu su:

1. Grad Hvar
35 %
2. Općina Jelsa 33 %
3. Grad Stari Grad
25 %
4. Općina Sućuraj 7 %

DJELATNOSTI

 - Obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe

 - Obavljanje djelatnosti javne odvodnje

 - Izvođenje priključaka

 - Proizvodnja energije za vlastite potrebe

 

Društveni ugovor 

 Pravilnik o organizaciji društva